KVKK

İNTERNET SİTESİ (WWW.GUNEYSUT.COM.TR)“İLETİŞİM” SEKMESİNDEN

ELDE EDİLEBİLECEK VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni ile GÜNEY SÜT SANAYİ VE GIDA MADDELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından verisi işlenen/işlenecek kişilere karşı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Aydınlatma Metnine konu veri işleme faaliyetine uygulanabilen ilgili diğer ikincil mevzuat ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nın kararları kapsamında aydınlatma yükümlüğünün yerine getirilmesi amaçlanmaktadır.

Bu meyanda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. Maddesi (ilgili maddenin veya dayanak mevzuatın değişmesi veya yürürlükten kalkması halinde ilgili olabilecek diğer düzenleme) uyarınca “İlgili Kişi” olarak sizleri bilgilendirmekle yükümlü olduğumuz başlıklar aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır:

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. Maddesinin 1. Fıkrasının (a) bendi uyarınca “Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği”düzenlemesi kapsamında vermekle yükümlü olduğumuz bilgiler:

 

 • Veri sorumlusu: GÜNEY SÜT SANAYİ VE GIDA MADDELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ(“Güney Süt”)
 • Veri Sorumlusunun adresi:Yunus Emre Mah. Nato Yolu Bulvarı No:58 Tarsus, Mersin
 • Kayıtlı olduğu sicil müdürlüğü: Tarsus Ticaret Sicili Müdürlüğü
 • Sicil kayıt no:5406
 • Veri Sorumlusunun temsilcisi: Bulunmamaktadır
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. Maddesinin 1. Fıkrasının (b) bendi uyarınca “Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği”düzenlemesi kapsamında vermekle yükümlü olduğumuz bilgiler:

 

 • İşlemeye konu edilen/edilecek veri tür/kategori/sınıfları: Şirket’imize sağladığınız ad-soyad, elektronik posta adresi, internet sitesi bilgisi, meslek ve telefon numarası
 • Verilerin İşlenme Amacı: üretim, satış ve dağıtım hizmetlerine ilişkin olarak  ile Güney Süt ile aranızda gerçekleşebilecek ticari ilişki, istihdam ve iş birliği kapsamında tarafınızla iletişime geçilmesi, görüşme gerçekleştirilmesi, istek ve taleplerinizin yerine getirilmesi, istek ve talebinize istinaden faaliyetlerimiz hakkında sizlere bilgi sağlanması ve mevzuattan kaynaklanan zamanaşımı süresi doğrultusunda saklanması

 

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. Maddesinin 1. Fıkrasının (c) bendi uyarınca“işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği” düzenlemesi kapsamında vermekle yükümlü olduğumuz bilgiler:

 

 • Sağladığınız kişisel verilerinizin işbu Aydınlatma Metni hükümlerine uygun olarak saklanması amacıyla bulut hizmeti sağlayıcılarımıza aktarılabilecektir.
 • Resmi makamların düzenleyici veya icrai işlemleri veya yargı kararlarının gereklerini yerine getirmek amacıyla ve taleple sınırlı olarak resmi makamlar ile paylaşabilecektir.
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. Maddesinin 1. Fıkrasının (ç) bendi uyarınca “Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi” düzenlemesi kapsamında vermekle yükümlü olduğumuz bilgiler:

 

 • Kişisel veri toplamanın yöntemi: internet sitesi üzerinden elektronik ortamda bulunan bir araç (tool) vasıtasıyla toplanmaktadır.
 • Kişisel veri toplamanın hukuki sebebi:guneysut.com.tr’nin “İletişim” sekmesinde alınan açık rızanız hukuki sebebine dayanarak toplanmaktadır.
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. Maddesinin 1. Fıkrasının (d) bendi uyarınca “11 inci maddede sayılan diğer haklar” düzenlemesi kapsamında vermekle yükümlü olduğumuz bilgiler:

 

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesinde düzenlenen bu haklarınızı Güney Süt’e aşağıdaki şekilde iletebilirsiniz:

Yazılı olarak veya güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle (iletisim@guneysut.com.tr e-posta adresi üzerinden ulaşabilirsiniz) veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla iletebilirsiniz.